fbpx
dk  gb
respmenu

Vedtægter for Hohenwartes Venner

Vedtægter
for Foreningen ”Hohenwartes Venner”

§ 1. Foreningens navn er ”Hohenwartes Venner”.

§ 2. Foreningens postadresse er Siltoftvej 2, 6280 Højer

§ 3. Foreningens formål:

  • At fremme interessen for Hohenwarte – stedets kulturhistorie, bygninger og aktiviteter.
  • Generelt at virke som støttekreds for Huset Hohenwartes genetablering – med relevante former for frivilligt arbejde.
  • At virke for at fremme deltagelse blandt foreningens medlemmer og øvrige interesserede i aktiviteter på og omkring Hohenwarte, som skaber omtale, omsætning og formidling.
  • I henhold til ovenstående tre pkt. at støtte og formidle initiativer på og omkring Hohenwarte, som fra anden side, der kan fremme opbakningen bag og øge benyttelse af Hohenwartes faciliteter.
  • Årligt at afholde forskellige støttearrangementer for Hohenwarte.
  • 4 gange årligt at udsende et nyhedsbrev til foreningens medlemmer og andre interesserede.

§ 4. Personer med interesse for Hohenwartes formål kan blive medlem af foreningen.
Enten som et personligt medlemskab, eller som et husstands medlemskab. Personligt medlemskab har én stemme, og husstandsmedlemskab har max. 2 stemmer. For husstandsmedlemskab gælder dette også for hjemmeboende børn op til 18 år. Bestyrelsen kan indføre virksomheds- og foreningsmedlemskab i forbindelse med donationer til foreningen. Virksomheder og foreninger kan maximum tildeles 1 stemme ved generalforsamlingen. Ingen kan stemme ved fuldmagt. Ethvert medlemskab giver adgang til Hohenwartes kommende museum og rabat ved særlige arrangementer/aktiviteter.

§ 5. Det årlige medlemskontingent, der opkræves af foreningens kasserer, fastsættes på generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen. Der fastsættes et kontingent for personligt medlemskab – gældende for året 2019 på kr. 200-, og for husstandsmedlemskab på kr. 250,-.

§ 6. Foreningens bestyrelse består af et ulige antal medlemmer og minimum 5, der vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år, således at 2 afgår i ulige år og 3 i lige år, Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 2 suppleanter og 1 revisor.

§ 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsens møder afholdes efter de almindelige regler og ved eventuel uenighed gælder almindeligt stemmeflertal.

§ 8. Foreningen kan ikke stifte gæld.

§ 9 Ingen – hverken bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer i øvrigt – hæfter personligt for Hohenwartes Venner”s forpligtelser, idet foreningen alene er forpligtet ved dens formue.

§ 9. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Indkaldelse skal ske senest 14 dage før og eventuelle forslag indsendes til formanden senest 8 dage før mødets afholdelse. Generalforsamlingen har følgende dagsorden.

a. Valg af dirigent
b. Bestyrelsens beretning
c. Fremlæggelse af regnskab v/ kassereren
d. Behandling af indkomne forslag
e. Fastsættelse af kontingent, personligt, husstand og virksomheder, forenings/organisationer
f.  Valg til bestyrelsen
g. Valg af 2 suppleanter og 1 revisor

§ 10. Ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger (ordinær og ekstraordinær) kan der ved 2/3 stemmeflerhed træffes beslutning om foreningens opløsning. Eventuelle aktiver tilgår i dette tilfælde til almennyttige formål og fordeles i samarbejde med kommunen. Dog skal de til enhver tid gældende vilkår for modtagelse af donationer respekteres og fordeling skal foregå i henhold til de enkelte bidrags omfang og stillede præmisser.

Således vedtaget på generalforsamling i Hohenwartes Venner, den 8. marts 2019.
Spis på Hohenwarte uden at overnatte !
Tag familien eller vennerne
med på Hohenwarte

  Læs mere »

Gæsternes udtalelser
Tak for et dejl.
Som altid en hyggelig og de

Læs mere »
Vadehavet    facebook